Súdne spory a rozhodcovské konanie

Pomôžeme vám s naplánovaním tej najlepšej možnej stratégii postupu a obrany a s priebežným vylepšovaním riadenia rizík.
Zastupovanie pred súdmi v medzinárodných sporoch pokrýva bežné súdne konania, konania o predbežnom opatrení, konania o uznávaní a výkone zahraničných súdnych i rozhodcovských rozhodnutí, a taktiež poradenstvo ohľadom vynútiteľnosti súdnych rozhodnutí v zahraničí.

Služby

  • Zastupovanie v národných a medzinárodných súdnych a rozhodcovských konaniach
  • Mediácia a zastupovanie v negociáciach o dohode o urovnaní

Vedúci právnici

Sme pripravení vám pomôcť