Verejné obstarávanie

Zabezpečujeme súlad ponuky so súťažnými podmienkami a zastupujeme klientov pri zabezpečení súladu výberového procesu s legislatívou.

Služby

  • Poradenstvo v práve verejného obstarávania
  • PPP projekty
  • Pripomienkovanie zmlúv o dielo
  • Poradenstvo ohľadom práva životného prostredia a verejného práva
  • Konzultačné zmluvy
  • Zmluvy s dodávateľmi a subdodávateľmi

Skúsenosti

  • Vypracovanie obsiahlej analýzy o verejnom obstarávaní na Slovensku pre úrad premiéra jednej z krajín CEE.
  • Príprava ponuky v súťažiach rôznych národných prevádzkovateľov železničnej dopravy v regióne CEE.

Vedúci právnici

Sme pripravení vám pomôcť